Tiếng Việt English

Dự án Khai thác nước dưới đất thị trấn La Hai và thị trấn Chí Thanh, tỉnh Phú Yên

 

Tên dự án:

DỰ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT THỊ TRẤN LA HAI VÀ THỊ TRẤN CHÍ THANH,

TỈNH PHÚ YÊN

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Thị trấn La Hai, huyện Trung An và thị trấn Chí Thanh, huyện Đông Xuyên, tỉnh Phú Yên

 

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 5 người

Số tháng công: 15 tháng

Thời hạn nhiệm vụ: 8 tháng

Tên chủ đầu tư:

Công ty Cấp thoát nước Phú Yên

 

Ngày bắt đầu:

08/2001

Ngày hoàn thành:

07/2002

 

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:

80.000.000 VNĐ

Tên công ty liên danh (nếu có):

Không

 

Số tháng công của các chuyên gia do công ty liên danh thực hiện: không

Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện dự án:

                             Chủ nhiệm dự án:   Nguyễn Thế Hùng

                       

Mô tả chi tiết dự án:

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách của tỉnh nhằm mục tiêu:

-          Cải thiện và xây dựng hệ thống cấp nước cho 2 thị trấn La Hai (huyện Trung An) và thị trấn Chí Thanh (huyện Đồng Xuyên), tỉnh Phú Yên.

-          Xây dựng mới nhà máy xử lý nước ngầm công suất: 3.000 m3/ngđ cho thị trấn La Hai và thị trấn Chí Thanh.

 

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:

-     Điều tra, nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên khu vực dự án;

-     Khảo sát điều kiện địa chất và địa chất thủy văn khu vực bãi giếng khai thác tại thị trấn La Hai và thị trấn Chí Thanh;

-     Lập đề án khai thác nước dưới đất tại hai thị trấn Chí Thanh và La Hai.

 

Dự án khác