Tiếng Việt English

Tư vấn đầu tư nước ngoài


  • Hướng dẫn chủ đầu tư Việt Nam và nước ngoài tiếp xúc, đàm phán trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.
  • Thực hiện dịch vụ về lập hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
  • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.