Tiếng Việt English

Công ty


Khái quát về công ty

Khái quát về công ty

Công ty Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) trước đây và nay là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, được thành lập theo Quyết định số 2150/GP-UB, cấp ngày 10/11/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Nhà nước Việt Nam theo hình thức tự hạch toán kinh doanh về mặt tài chính.

Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Tên công ty

Tiếng Việt: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương
Tiếng Anh: Indochina Construction Consultants Co., Ltd. (ICC)

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Năng lực trang thiết bị

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương đã được Bộ Xây dựng cấp Quyết định số 0104.003.1.046 ngày 24/01/1996 cho phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong nước và ngày 27/7/1998 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Đăng ký số 53/BKH-CCHN cho phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài với các nội dung: