Tiếng Việt English
  • Công ty Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) trước đây và nay là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, được thành lập theo Quyết định số 2150/GP-UB, cấp ngày 10/11/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

  • Các lĩnh vực trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp, cấp thoát nước và vệ sinh xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác, chất thải rắn cho các đô thị. Nguồn vốn đầu tư bao gồm cả trong nước và quốc tế.