Tiếng Việt English

Dự án Cấp nước và vệ sinh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tên dự án:

DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 10 người

Số tháng công: 27 tháng

Thời hạn nhiệm vụ: 12 tháng

Tên chủ đầu tư:

Công ty Cấp thoát nước Đắk Lắk

Giai đoạn:

Ngày bắt đầu:

Ngày hoàn thành:

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:

Nghiên cứu khả thi

05/1997

12/1998

485.000.000 VNĐ

Nghiên cứu hỗ trợ hình thành dự án

04/1997

09/1998

43.500 USD

Tên công ty liên danh (nếu có):

-         Giai đoạn Nghiên cứu khả thi: Không

-         Giai đoạn Nghiên cứu hỗ trợ hình thành dự án: Công ty Carl Bro International, Đan Mạch

Số tháng công của các chuyên gia do công ty liên danh thực hiện:

02 tháng

Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện dự án:

- Chủ nhiệm dự án: Đồng Minh  Thu

Mô tả chi tiết dự án:

Với tổng mức đầu tư là 20,0 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, dự án nhằm đến mục tiêu là cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước và điều kiện vệ sinh cho thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố lớn nhất và là trung tâm của Tây Nguyên, có dân số 260.000 người. Nội dung thực hiện dự án gồm:

-     Cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước hiện có từ 15.000 m3/ngđ lên 45.000 m3/ngđ.

-     Xây dựng các công trình thu và bãi giếng mới với tổng công suất 30.000 m3/ngđ.

-     Xây dựng 05 bể chứa và đài nước với tổng dung tích 7.000 m3.

-     Lắp đặt khoảng 150 km ống truyền tải và phân phối nước D80-D500, và đấu nối cho 18.000 hộ gia đình.

-     Phát triển hệ thống thu gom và quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị.

Nguồn vốn: Vốn viện trợ của Đan Mạch và đóng góp của Việt Nam.

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:

-      Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi;

-      Lập Báo cáo Điều tra kinh tế – xã hội;

-      Lập Báo cáo về điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và nguồn nước;

-      Lập Báo cáo về vấn đề điều kiện vệ sinh môi trường;

-     Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án khác