Tiếng Việt English

DỰ ÁN CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN, GIAI ĐOẠN II (THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM)

Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng 135, 56 tỷ đồng nhằm:

+ Cải tạo đập hồ chứa nước Bộc Nguyên;
+ Xây dựng công trình thu và khoảng L = 550 m tuyến ống truyền tải nước thô về Khu xử lý nước sạch Thạch Điền;
+ Nâng công suất cho trạm bơm cấp II tại Khu xử lý nước sạch Thạch Điền;
+ Xây dựng mới L = 7,8 km tuyến ống chuyển tải nước sạch D500 mm;
+ Cải tạo, mở rộng (bể chứa, trạm bơm, đường ống công nghệ, sân vườn…) trạm bơm tăng áp Đại Nài;
+ Xây dựng mới 21,63 km đường ống cho hệ thống truyền tải và phân phối nước sạch;
+ Lắp đặt khoảng 98 km đường ống cho mạng dịch vụ;
+ Lắp đặt khoảng 9000 bộ đấu nối cho khách hàng;

    + Lắp đặt hệ thống đồng hồ tổng để quản lý mạng.     

Trong đó dịch vụ mà công ty cung cấp bao gồm:
 -     Rà soát thiết kế cơ sở và lập thiết kế chi tiết của dự án;
-     Cập nhật Đánh giá tác động của môi trường (EIA); Lập Kế hoạch quản lý môi trường (EMP); và Kế hoạch tái định cư (RAP).
-     Khảo sát (địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn) phục vụ lập thiết kế chi tiết, dự toán cho các hạng mục đầu tư;
-     Lập Kế hoạch đấu thầu và Lập Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, gói thầu cung cấp hàng hoá và các dịch vụ tư vấn;
-     Lập Kế hoạch thực thi dự án
Hỗ trợ Chủ đầu tư đến khi Ngân hàng Thế giới và UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, Kế hoạch đấu thầu và Kế hoạch thực thi dự án và hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình đấu thầu.  

Dự án khác